Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Крушари и обслужващите й звена“
СЪОБЩЕНИЕ, снимка 1

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 22.01.2014г.

       На вниманието на всички заинтересовани лица и във връзка с публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Крушари и обслужващите й звена“, в частта Техническо задание /Приложение 1/ са допуснати технически грешки за:
• стр.23, позиция 202 – следва да се чете „тонер касета за Xerox Work Centre 3119“;
• стр.28, позиция 311 и 312 – следва да се чете „тонер глава за принтер HP Photo Smart 7760“.
Техническите грешки следва да бъдат отразени и в Образец 12 Техническо предложение и Образец 13 Ценово предложение за съответните позиции.

 

ДОБРИ СТЕФАНОВ /п./
Кмет на Община Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай