Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Гражданска регистрация и обслужване на населението

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Правно основание: Чл.43,ал 6 и чл.40 ал. 1 от Закона за гражданска регистрация

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни (съгласно чл.42 от ЗГР);Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Съобщение за раждане по образец съставено от здравно заведение където е станало раждането или от компетентно медицинско лице
2. Лични карти на родителите
3. Декларация за припознаване от баща,когато майката няма сключен граждански брак
4. Протокол( в случайте по чл.50 от ЗГР)
5. Съдебно решение ( в случайте по чл.50 от ЗГР)


2. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Правно основание: Чл. 45 и чл.88 ал.1 от Закона за гражданската регистрация; Наредба № 11 на ОбС Крушари

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец.
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно (в случайте на искане от друго лице)


3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Правно основание:Чл. 40 ал.1 и чл.53 от Закона за гражданската регистрация; Семеен кодекс

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - 30 дни от заявяването в община Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Декларации за сключване на граждански брак
3. Медицински свидетелства
4. Лични карти на младоженците и свидетелите
5. Разрешение от Районен съд(за лица от 16 до 18 годишна възраст)
6. Документ за семейно положение на лице с постоянен адрес различен от община Крушари
7. Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чужд гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации)


4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Правно основание: Чл. 88 ал.1 от Закона за гражданска регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)


5. Издаване на препис-извличение от акт за смърт - за първи път

Правно основание: Чл.40 ал.1 и чл.88 ал1 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - до 48 часа от настъпването на смъртта чл.54, ал. 1 от ЗГР

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Съобщение за смърт от здравно заведение или от компетентно медицинско лице
2. Решение на съда
3. Документ за самоличност на починалия
4. Документ за самоличност на обявителя


6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Правно основание: Чл. 40 ал.1 отЗакона за гражданска регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност на лицето искащо услугата,което трябва да бъде наследник на починалия
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно(в случай на искане от друго лице)


7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Правно основание: Чл.88 ал.1от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
4. Документ удостоверяващ събитието по гражданско състояние
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)


8. Издаване на удостоверение за наследници

Правно основание: Чл. 24 ал. 2; чл.106 ал.1 т.1 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление декларация от наследник
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно(в случаите на искане от друго лице)


9. Издаване на удостоверение за семейно положение

Правно основание: Чл. 24 ал. 2 и чл.106 от Закона за гражданска регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)


10. Издаване на удостоверение за родствени връзки

Правно основание: Чл. 24 ал. 2 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документи за гражданско състояние, доказващи родствени връзки(при липса на данни в регистъра на населението)
4. Документ за платена такса
5. Нотариално заверено пълномощно( в случаите на искане от друго лице)


11. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

Правно основание: Семеен кодекс

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Документ за самоличност на настойника / попечителя/
2. Влязло в сила съдебно решение за поставяне под запрещение


12. Издаване на удостоверение за идентичност на имена на едно лице

Правно основание: Чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 2.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 4.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документите в които имената се различават
4. Документ за платена такса
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)


13. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Правно основание: Чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация и Наредба № 11 на ОбС Крушари

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:

1. Заявление по образец
2. Удостоверение за раждане
3. Удостоверение за граждански брак (или решение за развод)
4. Документ за платена такса
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)


14. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

Правно основание: Чл. 24 ал. 2 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 5.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 10.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаи на искане от друго лице)


15. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

Правно основание: Чл. 24 ал. 2 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 5.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 10.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност на встъпващите в брак
3. Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации)

16. Издаване на удостоверение за постоянен адрес / Информация за адресна регистрация

Правно основание: Чл. 24 ал. 2;чл.95 и чл.106 от Закона за гражданска регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документи по гражданско състояние
4. Документ за платена такса

17. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Правно основание: Чл. 24 ал. 2 и чл.95 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документи по гражданско състояние
4. Документ за платена такса

18. Заверка на удостоверение за постоянен адрес

Правно основание: Чл. 24 ал. 2;чл.95 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса

19. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание: Чл. 24 ал. 2;чл.91 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Документ за самоличност
2. Заявление по образец
3. Документ за платена такса


20. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Правно основание: Чл. 24ал. 2;чл.91 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1 . Документ за самоличност
2. Завление по образец
3 . Адресна карта по образец
4. Документ за платена такса


21. Заверка на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание:Чл. 24 ал. 2;чл.91 и чл.106 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса

22. Припознаване на дете

Правно основание: Семеен кодекс чл. 64, чл. 65 и чл. 66  

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документи за самоличност
 


23. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Правно основание: Чл.106 от Закона за гражданската регистрация Правилник за легализациите,заверките и преводите на документи и други книжа

Цена на услугата – 6.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 12.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документи по гражданска регистрация,издадени от общината или кметствата
4. Документ за платена такса


24. Възстановяване и промяна на име

Правно основание: Чл.19 а от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Документ за самоличност
2. Нотариално заверено заявление по образец
3. Заверено фотокопие от акт за раждане

25. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние

Правно основание: Чл.74 и чл.76 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Съдебно решение
3. Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство

26. Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Правно основание: Чл.80 и чл.88 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 8.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса
4. Нотариално заверено пълномощно(в случаите на искане от друго лице)

27. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Правно основание: Чл.69,чл.70 и чл.72 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Препис от акта за гражданско състояние съставен в чужбина – приведен и легализиран
2. Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител
3. Удостоверителни документи за различие в имената,семеен регистър при наличие на друго гражданство
4. Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице


28. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство

Правно основание: Чл. 3 и чл.106 от Закона за гражданска регистрация

Цена на услугата – 4.00 лв.

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление по образец
2. Указ на президента
3. Документ от дирекция на МВР за разрешено постоянно пребиваване
4. Удостоверение за раждане
5. Удостоверение за семейно положение
6. Удостоверение за раждане на деца
7. Документ за платена такса


29. Установяване наличието на българско гражданство

Правно основание: чл. 39 от Закона за българското гражданство

Цена на услугата – 15.00 лв.

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Документ за самоличност
2. Заявление по установен образец
3. Заверено копие от акт за раждане
4. Фотоснимка – 2 бр
5. Заверено копие по регистрите на населението ,относно данни за напускане на страната
6. Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната
7. Документи от чужбина,удостоверяващи заселването – приведени и легализирани
8. Документ за платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието
9. Документ за платена такса


30. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

Правно основание: Чл.7, чл.106/1/т.2 от Закона за гражданската регистрация

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Писмо от съответната институция

31. Предоставяне на копия на документи по гражданско състояние

Правно основание: Наредба ОбС

Цена на услугата – 2.00 на страница

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление
2. Документ за самоличност
3. Документ за платена такса


32. Издаване на удостоверение за гражданска регистрация по данни от ЛРК

Правно основание: Чл.88 от закона за гражданска регистрация

Цена на услугата – 5.00 лв.

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление
2. Документ за самоличност
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаи на искане от друго лице)
4. Документ за платена такса


33. Издаване на удостоверения/ по искане на заинтересуваните лица за липса или наличие в „Архив”на търсените от тях документи/

Правно основание: Закон за гражданската регистрация

Цена на услугата – 3.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 6.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление
2. Документ за самоличност
3. Нотариално заверено пълномощно (в случаи на искане от друго лице)
4. Документ за платена такса

34. Промяна в гражданско положение при развод

Правно основание: ЗГР; КМЧП

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - Наредба №11 ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи:
1. Заявление
2. Удостоверение от решението за развод – получава се от съда
3. Лична карта

35. Извършване на нотариална дейност

Правно основание: Закон за нотариусите и нотариалната дейност чл.83

Срок на изпълнение - Наредба № 11 на ОбС Крушари

Необходими за изпълнение на услугата документи и Цена на услугата:
1. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:
- За първи подпис / 5.00 лв. /
- За всеки следващ /2.00 лв./
2. За удостоверяване на съдържание на документ:
- За първа страница / 5.00 лв. /
- За всяка следваща /2.00 лв./
3. Заявление

 

36. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Правно основание:  Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8

Цена на услугата – 3.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 6.00 лв.

Срок за изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи:

 1. Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние;

2. Лична карта;

3. Документ за платена такса; 

4. Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ОБИКНОВЕНАТА УСЛУГА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ЗА СРОК ОТ 7 ДНИ,

БЪРЗАТА УСЛУГА В РАМКИТЕ НА 1 РАБОТЕН ДЕН /ЗАПЛАЩА СЕ ТАКСА УВЕЛИЧЕНА С ДВА ПЪТИ ПО-ВИСОК РАЗМЕР ОТ ТАКСАТА ЗА ОБИКНОВЕННА УСЛУГА /

УСЛУГИТЕ СЕ ЗАЯВЯВАТ ЛИЧНО С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ИЛИ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК С ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОЩНО.  

 

ТБ „Инвестбанк” АД

Клон Крушари

Сметка IBAN: BG04IORT80888497522700

BIC:IORTBGSF

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай