Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи IV и V категория

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи IV категория

Необходими документи
- Искане за регистриране на строеж
- Документ за собственост
- Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността
- Разрешение за строеж
- Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от провежданите на досегашните контролни нива
- Заверена заповедна книга
- Акт образец 14 за приемане на конструкцията
- Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строеж, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоражения
- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изистквания към строежите
- Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за продадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификацията на строежа
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 100.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни

 

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи V категория

Необходими документи
- Искане за регистриране на строеж
- Документ за собственост
- Разрешение за строеж
- Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива
- Заверена заповедна книга
- Акт образец 14 за приемане на конструкцията
- Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строеж, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоражения
- Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изистквания към строежите
- Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за продадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
- Технически паспорт на строежа съгласно чл. 176а , чл.176б от ЗУТ
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификацията на строежа
- Квитанция за платена такса

Цена на услугата - 100.00 лв.

Срок за изпълнение - 7 дни 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата