Публична покана с предмет:„Доставка на канцеларски материали за провеждане на конференция по проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 22.04.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за провеждане на конференция по проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9028158.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път, в периода от датата на публикуване на Публичната покана до срока на валидност на публичната покана, а именно 18.04.2014г.

         ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
         УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
     Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-172/22.04.2014г. на кмета на община Крушари за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в Публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за провеждане на конференция по проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване”. Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.
За изпълнител на обществената поръчка е избран "Хермес" ООД, гр.Добрич


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата