Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци” , открита с Решение № РД-08-666/29.11.201Зг. на Кмета на Община Крушари, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена със Заповед № РД-08-704/30.12.2013г. на Кмета на Община Крушари, ще отвори ценовите оферти на допуснатите до класиране участници на 17.02.2014г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари /с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 – А/.
     При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата