Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: Организация, управление и отчитане изпълнението на проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (2

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организация, управление и отчитане изпълнението на проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци”, открита с Решение № РД-08-690/16.12.201Зг. на Кмета на Община Крушари, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена със Заповед № РД-08-13/14.01.2014г. на Кмета на Община Крушари, ще отвори ценовите оферти на допуснатите до класиране участници на 07.02.2014г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари /с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 – А/.
     При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата