Публична покана с предмет:„Зареждане на тонер касети за периферни устройства и копирни машини за нуждите на Община Крушари и обслужващите й звена

Р Е Ш Е Н И Е

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 10:00 часа на 30.01.2014г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма "а" от ЗОП с предмет „Зареждане на тонер касети за периферни устройства и копирни машини за нуждите на Община Крушари и обслужващите й звена".

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер 9024998

 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
      УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
      Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-56/03.02.2014г. на кмета на община Крушари за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените писмени оферти за участие в Публична покана с предмет: „Зареждане на тонер касети за периферни устройства и копирни машини за нуждите на Община Крушари и обслужващите й звена”.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.
За изпълнител на обществената поръчка е избран "Рекламна къща ЕОС" ООД гр.Добрич.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата