Публична покана с предмет: „Провеждане на обучения по проект №BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 19.11.2013 г. до 16:00 часа да подадат оферти за участие в обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Провеждане на обучения по проект №BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”

 Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9022111

 

     ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
     УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
     Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-652/20.11.2013г. на кмета на община Крушари за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения по проект №BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. 
Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.
За изпълнител е избран „Диджи консулт" ЕООД.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата