Публична покана с предмет: „ Доставка на сценични костюми, спортна екипировка и принадлежности по проект № BG051PO001-4.1.05-0228 „Различни заедно”

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 16:00 часа на 20.11.2013 г. да подадат оферти за участие в обществена поръчка по реда чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „ Доставка на сценични костюми, спортна екипировка и принадлежности по проект  № BG051PO001-4.1.05-0228  „Различни заедно”, включващ 3 обособени позиции:

Обособена позиция 1:  Доставка на сценични костюми за вокална група
Обособена позиция 2:  Доставка на баскетболна екипировка и  на баскетболни принадлежности
Обособена позиция 3:  Доставка на екипировка за хокей на трева и  на хокейни принадлежности

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществените поръчки с уникален номер  9022172

       ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
       УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
       Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед № РД-08-658/22.11.2013г. на кмета на община Крушари за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сценични костюми, спортна екипировка и принадлежности по проект  № BG051PO001-4.1.05-0228  „Различни заедно”  по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1:  Доставка на сценични костюми за вокална група
Обособена позиция 2: Доставка на баскетболна екипировка и  на баскетболни принадлежности
Обособена позиция 3: Доставка на екипировка за хокей на трева и  на хокейни принадлежности
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Обществената поръчка е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.
За изпълнител на обособени позиции № 1 и № 2 е избран „РД СПОРТ” ЕООД .
За изпълнител на обособена позиция № 3 е избран  „МЕЛИ-М” ООД.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата