Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект:„Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, открита с Решение № РД-08-486/28.08.201Зг. на Кмета на Община Крушари, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена със Заповед № РД-08-539/26.09.2013г. на Кмета на Община Крушари, ще отвори ценовите оферти на допуснатите до класиране участници на 28.11.2013г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Крушари /с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 – А/.
      При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата