Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари"

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари”, открита с Решение № № РД-08-322/14.06.201Зг. на Кмета на Община Крушари, Ви уведомяваме, че Комисията, назначена със Заповед № РД-08-420/25.07.201Зг. на Кмета на Община Крушари, ще отвори ценовите оферти на допуснатите до класиране участници на 05.09.2013 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Крушари, ул.”Девети септември” № 3 - А.           

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата