Публична покана по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Организация, управление и отчитане изпълнението на проект „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг

Община Крушари на основание чл. 14, ал.4,т.2 от ЗОП и във връзка със Заповед N:181/12.04.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 25.04.2013 г. да подадът оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Организация, управление и отчитане изпълнението на проект „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9014353


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата