Водоснабдителна система

Водоснабдяването се осъществява от подземни водоизточници чрез четири Помпени станции /ПС/. Водите са с добро качество с изключение на село Капитан Димитрово където водата е с лоши питейни качества и там за питейни нужди се използват естествените водоизточници.
Водопреносната мрежа е с обща дължина 140 км.
Дейността се осъществява от “В и К”- Добрич- участък Крушари.
Изградените девет сондажа и два кладенеца са в състояние да задоволяват напълно нуждите на общината от вода, но поради амортизирани мрежи и съоръжения, водопроводната система работи неефективно и енергоемко. Загубите са между 80-90%. Преходните водоеми са повредени, а това налага помпиално водоподаване, което допълнително завишава броя на авариите. Водата е скъпа.

Наложително е пускането в експлоатация на ПС- Крушари, така също и ремонт на Телериг, Абрит и Лозенец с цел същите да бъдат приведени в съответствие с изискванията за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. Подмяна на водопровод Крушари – Александрия – Габер и частичен ремонт на напорния водопровод ПС Крушари и ПС Абрит.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата