Комисии

                             

     ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ  КЪМ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ 

Постоянна комисия по “Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика,  селско стопанство законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”

 

                            1. Назмие Исмаил Люман - председател

                             2. Нуртен Февзитова Мехмедова

                             3. Нурхаят Нюфел Изет

                             4. Иван Митев Иванов

                            5. Радослав Добрев Йорданов

 

Постоянната комисия по “Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания,  демографски и етнически въпроси” 

                         

                             1. Нуртен Февзитова Мехмедова - председател

                             2. Назмие Исмаил Люман

                             3. Мудин Кадир Кадир

                             4. Иван Митев Иванов

                             5. Петранка Янкова Кръстева

 

Постоянна комисия по “Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм”

 

                            1. Васко Балчев Балчев - председател

                             2. Юзджан Мюмюн Мустафа

                             3. Добрин Атанасов Иванов

                             4. Айлян Йосифова Енчева

                            5. Метин Адем Ибрям

 

Постоянна комисия по “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

                                            1. Нурхаят Нюфел Изет - председател

                            2. Васко Балчев Балчев

                            3. Юзджан Мюмюн Мустафа

                            4. Добрин Атанасов Иванов

                            5. Петранка Янкова Кръстева


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата