Вие сте тук:

Контакти

ОБЩИНА КРУШАРИ

Адрес:
9410 с.Крушари
ул. „Девети септември” № 3 "а" 

Телефонна централа:  +359 5771 20 24
Факс: +359 5771 21 36
e-mail: krushari@dobrich.net 
web site: www.krushari.bg 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кмет
Добри Стефанов (вътрешен 302); ( +359 5771 2024)
e-mail: dobri.stefanov@krushari.bg

Председател ОбС
Илхан Мюстеджеб (вътрешен 306);( +359 5771 22 72)
e-mail: ilhan.mustedzheb@krushari.bg

Заместник кмет Регионално развитие и хуманитарни дейности
Желка Великова (вътрешен 305);( +359 5771 21 35)
e-mail: zhelka.velikova@krushari.bg  

Секретар Община
Юлия Стойкова (вътрешен 303);( +359 5771 20 35)
e-mail: yulia.stoykova@krushari.bg   

 

ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ,ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

Директор дирекция
Веселина Иванова (вътрешен 309); ( +359 5771 27 48)
e-mail: veselina.ivanova@krushari.bg

Младши експерт Човешки ресурси
Радка Йорданова (вътрешен 100); ( +359 5771 20 24 )
e-mail: radka.yordanova@krushari.bg

Главен специалист ГРАО
Николинка Георгиева (вътрешен 202);( +359 5771 22 14)
e-mail: nikolinka.georgieva@krushari.bg

Главен специалист ГРАО
Коста Сидоров (вътрешен 202); ( +359 5771 22 14)
e-mail: kosta.sidorov@krushari.bg

Главен експерт ОМП ГЗ и Транспорт
Станимир Рачев (вътрешен 210); ( +359 5771 21 10)
e-mail: stanimir.rachev@krushari.bg

Младши експерт ИКТСА
Недка Благоева (вътрешен 206)

Младши експерт ОбС
Гинка Русева (вътрешен 308); ( +359 5771 22 72)
e-mail: ginka.ruseva@krushari.bg

Главен специалист ДУА
Таня Борисова (вътрешен 103)
e-mail: tanq.borisova@krushari.bg

Юрисконсулт
 

Началник отдел Финанси и бюджет
Силвия Жекова(вътрешен 311) ( +359 5771 22 05)
e-mail: silvia.zhekova@krushari.bg

Главен специалист Финанси
Петкана Денева (вътрешен 205);( +359 5771 22 25)
e-mail: petkana.deneva@krushari.bg

Старши счетоводител
Илиана Георгиева (вътрешен 209)
e-mail: iliana.georgieva@krushari.bg

Старши счетоводител
Нели Стоилова(вътрешен 207)
e-mail: neli.stoilova@krushari.bg

Старши счетоводител
Диляна Димова (вътрешен 207)
e-mail: dilqna.dimova@krushari.bg 

Старши специалист Касиер
Емилия Балчева (вътрешен 211)
e-mail: emilia.balcheva@krushari.bg

Домакин
Атанас Пантелеев (вътрешен 112)

 

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Директор дирекция
Димитрина Петрова (вътрешен 307); ( +359 5771 27 86)
e-mail: dimitrina.petrova@krushari.bg

Младши експерт Устройство на територията
Пенка Ганчева (вътрешен 201); ( +359 5771 22 43)
e-mail: penka.gancheva@krushari.bg

Главен специалист Устройство на територията, кадастъра и регулацията
Наташа Параскевова (вътрешен 201); ( +359 5771 22 43)
e-mali: natasha.paraskevova@krushari.bg

Младши експерт Здравеопазване и социални услуги
Живка Георгиева (вътрешен 111)
e-mali: zhivka.georgieva@krushari.bg

Младши експерт Екология и туризъм
 

Младши експерт Общинска Собственост
Николинка Ненова (вътрешен 204) 
e-mail: nikolinka.nenova@krushari.bg

Младши експерт Местни данъци и такси
Виолета Георгиева (вътрешен 104)( +359 5771 20 65)
e-mail: obshtina@krushari.bg

Старши специалист Местни данъци и такси
Антоанета Пеева (вътрешен 104) ( +359 5771 20 65)
e-mail: obshtina@krushari.bg

Младши експерт Обществени поръчки
Мирослава Парашкевова (вътрешен 310)
e-mail: miroslava.dimitrova@krushari.bg

Младши експерт Регионално развитие и общинска собственост
Валентина Петрова (вътрешен 204)
e-mail: valentina.petrova@krushari.bg

Младши експерт Програми и проекти
Владимир Димов (вътрешен 310)
e-mail: vladimir.dimov@krushari.bg

Младши експерт ОК и МКБППМН
Мерал Раиф (вътрешен 212) ( +359 5771 89 89)
e-mail: 

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Главен специалист ГРАО
Вержиния Атанасова (вътрешен 102)
e-mail: verzhinia.atanasova@krushari.bg

Оперативни дежурни по ОбСС (вътрешен 101);( +359 5771 20 80)

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Кмет с.Бистрец
Сезгин Ибриям (+359 5771 20 25)
e-mail: sezgin.ibryam@krushari.bg

Кмет с. Загорци
Севдалин Митев (+359 5771 21 40)
e-mail: sevdalin.mitev@krushari.bg

Кмет с. Северци
Марин Маринов (+359 5773 3323)
e-mail: marin.marinov@krushari.bg

Кмет с. Лозенец
Мюзекяр Ахмед (+359 5773 3224)
e-mail: myuzekyar.ahmed@krushari.bg

Кмет с. Полковник Дяково
Исмаил Османов (+359 5775 2377)
e-mail: ismail.osmanov@krushari.bg

Кмет с.Телериг
Несрин Юмер (+359 5772 2277)
e-mail: nesrin.ymer@krushari.bg

Кмет с.Ефрейтор Бакалово
Семра Халил (+359 5772 2512)
e-mail: semra.halil@krushari.bg

Кмет с. Габер
Метин Асан (+359 886 402 506)
e-mail: metin.asan@krushari.bg

Кмет с.Коритен
Сейфула Сейфула (+359 5774 2277)
e-mail: seifula.seifula@krushari.bg

Кмет с.Абрит
Осман Осман (+359 878 734 917)
e-mail: osman.osman@krushari.bg

Кмет с. Северняк
Осман Азис (+359 5774 2469)
e-mail: osman.azis@krushari.bg

Кмет с.Капитан Димитрово
Айдън Певат (0887 883 694)
e-mail: aydan.pevat@krushari.bg

Кмет с. Добрин
Димитър Костадинов (+359 5775 2277)
e-mail: dimitar.kostadinov@krushari.bg

Кметски наместник с.Александрия
Костадин Костадинов (+359 5774 2585)
e-mail: kostadin.kostadinov@krushari.bg

Кметски наместник с.Пор.Кърджиево
Васил Василeв (+359 5774 2601)
e-mail: vasil.vasilev@krushari.bg 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата