ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ УТ-09-2081/23.04.2020г.

Изх. №УТ-09-2081

23.04.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Крушари, област Добрич на  основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед №РД-08-233/23.04.2020г. на Кмета на Община Крушари за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХХІ в кв. 30 и улична регулация от ОТ 103 до ОТ 104 по регулационния план на с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич.

 

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.


Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата