Проект № BG06RDNP001-19.003-0001 "Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари, община Крушари, област Добрич"

На 09.09.2019 г. община Крушари сключи договор за финансиране на проект  № BG06RDNP001-19.003-0001 „Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с. Крушари, община Крушари, област Добрич по Процедура BG06RDNP001-19.003 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

В рамките на проекта се предвижда извършването на рехабилитация на част от улица "Черно море" и цялата улица "Изгрев", разположени в общинския център - с.Крушари. Проектът предвижда пълна рехабилитация на посочените улици, като в дейностите са включени полагане на нова асфалтова настилка след отстраняването на компрометираната стара такава, възстановяване на улични бордюри, в случаите в които това е възможно, полагането на нови бордюри, оформяне на площадки са поставяне на контейнери за смет. Реализирането на проекта ще допринесе за развитието на техническата инфраструктура в региона и е от определящо значение за постигане на устойчивост на населените места, както на територията на община Крушари така и на територията на МИГ „Тервел – Крушари“ и изграждане на качествена техническа инфраструктура, която да гарантира благоприятно социално-икономическо развитие на общността.

С реализиране на проектните дейности се цели :

- Да се създаде безопасна за жителите и гостите на селото пътна инфраструктура, предвид местоположението на избрания обект;

- Да се създаде устойчива жизнена среда, което от своя страна ще допринесе за задържане на населението в общината, привличане на инвеститори и капитали и повишаване на качеството на живот;

- Да се създадат предпоставки за развитието, обновлението и повишаване на привлекателността на района, популяризиране на местните исторически, културни и туристически обекти, което от своя страна ще повиши развитието на туризма в региона, оттам и икономическата активност на общината;

- С реконструкцията на уличната мрежа да се подобри достъпа до основни услуги за жителите на населените места.

Общият размер на одобрената финансова помощ е 137 255,26 лева. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата