ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ УТ-09-5429/30.10.2019г.

Изх.№УТ-09-5429

30.10.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община  Крушари на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №10/103 от 20.09.2019 г. на Общинския съвет – Крушари, е одобрен ПУП – парцеларен план за довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, обл. Добрич, пред Административен съд – Добрич.

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.84 от 25.10.2019г.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата