ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ УТ-09-3379/05.07.2019г.

Изх.№УТ-09-3379

05.07.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община  Крушари на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РД-08-327 от 05.07.2019 г. на Кмета на Община Крушари, е одобрен ПУП – ПЗ на ПИ №40097.29.52 и ПИ №40097.29.53 по КК на с. Крушари, община Крушари за промяна на отреждането им от „местен път“ в имот за „ПСД“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Крушари, обл. Добрич, пред Административен съд – Добрич.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата