ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№УТ-09-3372/05.07.2019г

Изх.№УТ-09-3372

05.07.2019г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община  Крушари на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №7/64 от 30.05.2019 г. на Общинския съвет – Крушари не одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ I и II кв.25, УПИ I кв.25А и подробен устройствен план –план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на новообразувани УПИ в кв.25, Стопански двор с. Александрия, Община Крушари.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, обл. Добрич, пред Административен съд – Добрич.

 

           Обнародвано в Държавен вестник бр.52 от 02.07.2019г


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата