Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение бюджета на Община Крушари за 2018 година

                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. КРУШАРИ                                                    П О К А Н А


      за публично обсъждане на отчета за изпълнение    на бюджета на Община  Крушари  за 2018 година

 

             На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари, Председателят на Общински съветКрушари организира публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз  на Община Крушари за 2018  година.

            Председателят на Общински съвет Крушари отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.

          Обсъждането ще се проведе на 18.06.2019 година от 9:30 часа в заседателната зала на община Крушари.

          С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.krushari.bg  в секция „Администрация“, подсекция „Бюджет и финанси“ – ГФО.

           Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета може да направите писмено в деловодството на общината или на e-mail: krusharil@dobrich.net


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата