ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ УТ-09-54/03.01.2019г.

Изх.№ УТ-09-54

03.01.2019г.

 

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

 

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че с Решение №14/115 от 13.12.2018г. на Общински съвет – Крушари се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-П3/ за ПИ №40097.29.15 по КК на с. Крушари, община Крушари за промяна на отреждането в „ПСД – складиране на селскостопанска продукция, техника и инвентар” и одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата