ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ УТ-09-53/03.01.2019г.

Изх.№ УТ-09-53

03.01.2019г.

 

 О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

 

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че с Решение №13/108 от 29.11.2018г. на Общински съвет – Крушари се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за „Обслужващ път до местността „Текето” в землището на с. Александрия, община Крушари и одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата