Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 09.01.2019г. от 14.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 09.01.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Крушари.
                    
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 14/113 по Протокол   № 14 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на  13.12.2018 година
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
                                                         
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на Общински съвет Крушари

  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата