Извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 09.01.2019г.

 На основание чл. 34  ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  09.01.2019 г. от 13.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

 
                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 12 за определянето размера на местните данъци на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно разглеждане на върнато от Областния управител на област Добрич за ново обсъждане Решение № 14/113 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на  13.12.2018 година
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 
 
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата