Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.10.2018г. от 14.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 29.10.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
 
                                                                         Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
 
1. Докладна записка относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Крушари.
 
   Докладва: Н.Изет-председател на КПУКИ по  чл.72, ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на Общински съвет Крушари
 
 

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата