Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 20.06.2018 г.

 

 
 
 
     На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 20.06.2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за
 
 
                                                                        Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.  Докладна записка относно  откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд  гр. Добрич.
 
    Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 
2.  Докладна записка относно даване съгласие за издаване на запис на заповед от кмета на община Крушари  в полза на МТСП, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти , в качеството му на Управляващ орган, обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG05M9OP001-2.010-0213-C01чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014.2020.
 
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 
                                                         
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
 
Председател на ОбС

  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата