Извънредно заседание на Общински съвет-Крушари на 14.06.2017 г. от 14.20 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 14.06.2017 г. от 14.20часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                             Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Предложение относно  удължаване срока на договор за отдаване под наем на поземлен имот-публична общинска собственост №ОС-09-889 от 21.06.2012г.

     Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината

2. Докладна записка  относно  определяне на земеделски земиот Общинския поземлен фонд – маломерни имоти за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година.

     Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината

3. Предложение относно  изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.

     Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината

 4. Предложение относно продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд-маломерни имоти.

     Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината

 

 

                                                         

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/

Председател на ОбС Крушари


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата