Решение №ВА-74/ПР/2017г. на и.д. Директор на РИОСВ-Варна за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на с.Крушари,


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата