Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 21.11.2016 г.

 На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” на  21.11.2016 г. от  13.30 часа  в  заседателната зала на община Крушари, при следния проект за

                                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Информация за дейността на социалната услуга-Центъра за рехабилитация и социална интеграция в с. Крушари.
                                                   
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
                                   
2.Информация за дейността на Домашен социален патронаж.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
                                   
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  21.11.2016 г. от 13.45  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
                        
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Докладна записка относто неусвоените целеви капиталови средства по бюджет 2016 година.
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относто  приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Крушари към 31.12.2015 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно изменение и допълнение на Програмата  за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
5. Докладна записка относно продажба на поземлен имот № 005038 по КВС на с. Лозенец.
                        
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
6. Предложение относно  допълнение на Програмата за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2016 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
7. Предложение относно  отдаване под наем на част ат административна сграда –частна общинска собственост, стая № 309 с площ от 18.00 кв.м., находяща се в поземлен имот с индентификатор № 40097.501.569.1.6 по КК на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
8. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване  на поземлен имот № 000053  по КВС на с. Лозенец.
                        
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
9. Докладна записка относно даване на предварително съгласие за делба  на поземлен имот № 059031  по КВС на с. Лозенец.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Предложение относно продажба на движима вещ, общинска собственост-челен товарач «ТО 18Б» /фадрома/ с двигател № 070092.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери - публична общинска собственост
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
 
 

НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество  и  европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 21.11.2016 г. от  14.20  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за
 
 
                                                                 Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 
1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, част от уличната регулация южно от ОК 34 и част от уличната регулация между ОК 112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари, и подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните имоти.
 
    Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
        
 
 
 
 
ВАСКО БАЛЧЕВ:/П/
Председател на ПК

  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата