Заседание на ПК по "Бюджет,финанси, данъчна политика, икономика,селско стопанство,обществен ред, контрол и общинска собственост" на 04.07.2016г. от 9.30ч.

          На основание чл. 52 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на  04.07.2016 г. от 9.30  часа в заседателната зала на община Крушари, при следния проект за


                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 
1. Докладна записка относно изменение на Решение №5/55 от Протокол № 5 от проведено заседание на Общински съвет Крушари на 25.05.2016г.
 
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
 
 
 
 
 
НАЗМИЕ ЛЮМАН:/П/
Председател на ПК

  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата