Информация, относно изпълнение на дейности през месец Май 2016г.

Назначеният по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот” специалист – психолог стартира процес по идентифициране на потребности от психологическа подкрепа  за потребителите.

През месец юни ще бъдат организирани супервизии за служителите домашни помощници и личните асистенти.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата