Публичен търг с тайно наддаване на 30.06.2016г. от 9:00 часа в стая 301, ет.3 в сградата на Община Крушари за отдаване под наем на поземлен имот №171002 с площ от 12,089 дка с начин на трайно ползване-нива, ІV категория по КВС на с.Лозенец


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата