Съобщение за провеждане на въвеждащо обучение на кандидат-служителите за предоставяне на социалната услуга "Домашен помощник"

В изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ по ДБФП № BG05M9OP001-2.002-0159-С001/15.12.2015г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 30.03.2016г. от 9:00 часа в заседателната зала на сградата на Общинска администрация Крушари ще се проведе въвеждащо обучение на кандидат-служителите за предоставяне на социалната услуга "Домашен помощник", който досега не са обучавани по други програми и проекти за предоставяне на услугата "Домашен помощник", "Личен асистент", "Социален асистент" и др. сходни.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата