Списък на допуснатите кандидати

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч

                       9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,

                  E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

С   П   И   С   Ъ   К

 

На допуснатите кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТв отдел АПИО при дирекция АПИОФБ на Община Крушари – държавен служител.

 

                             І. ДОПУСНАТИКАНДИДАТИ:

 

1.    ОКТАН КЯМИЛ МЕХМЕД

 

Допуснатияткандидат да се яви на тест на 23.02.2016г. в10.00часа, който ще се проведе в залата на третия етажнаОбщинска администрацияКрушари, ул. „Девети септември” № 3а.

ОБХВАТНА ТЕСТА:Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за обществените поръчки, Закон за държавния служител, Закон за общинската собственост, Закон за задълженията и договорите, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Кодекс на труда, Административнопроцесуален кодекс, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за нормативните актове, Закон за устройство на територията, Семеен кодекс.

 

 Председател на

 конкурсната комисия:       /п/

                                     /Ж.Великова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата