Проект № BG05M9OP001-2.002-0159-С001 „Подкрепа за достоен живот“

Програма за провеждане на начална пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ по договор № BG05M9OP001-2.002-0159-С001/15.12.2015г. по схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

__________________________________________________________________________________________________

Начална пресконференция по проект № BG05M9OP001-2.002-0159 „Подкрепа за достоен живот“ ще се състои на 10 февруари 2016г. (сряда) от 14:00ч. в сградата на Община Крушари.

__________________________________________________________________________________________________


На 01.01.2016г. Община Крушари стартира изпълнението на проект  „Подкрепа за достоен живот“, по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0159-С001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата