ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. №УТ-09-4442

23.06.2015г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Община Крушари, област Добрич, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за прокарване на подземен електропровод за електрозахранване на тръбен кладенец в ПИ №000049 в землището на с. Лозенец, общ. Крушари. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

     На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните лица могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

 

     Обнародвано в Държавен вестник бр.46 от 23.06.2015г.


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата