Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Кр

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари”.
На основание чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-309/28.05.2014 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 25.06.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.
Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0010 .
 
Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път в периода от датата на публикуване на Обявлението за настоящата обществена поръчка  до посочения краен срок за получаването й.
Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания.
 
Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 18.06.2014г.
 
 
В качеството Ви на участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари”, открита с Решение № РД-08-309/28.05.2014г. и в изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 16.07.2014г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 - А.
При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 
С УВАЖЕНИЕ,

МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА
Член на комисия, 
назначена със Заповед № РД-08-385/26.06.2014г. 

Прикачени файлове


  • С лице към хората
  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
Към началото на страницата