Обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари

Община Крушари обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП “Открита процедура” с предмет: „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари".
На основание чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП и във връзка със Решение РД-08-307/27.05.2014 г., кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 24.06.2014г. да подадат офертa за участие в обществената поръчка.
Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 00613-2014-0009 .
Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път в периода от датата на публикуване на Обявлението за настоящата обществена поръчка  до посочения краен срок за получаването й.
Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания.
 
Документацията за участие в процедурата беше достъпна до 16:30 часа на 17.06.2014г.
 
Разяснения по документацията за участие:
1. Разяснение № ОП-07-3162(1)/03.06.2014г. по постъпило запитване
 
Проект "ОВК и ПБ"
Проект "ПБЗ"
Проект "ВИК"
2. Разяснение № ОП-07-3234(1)/09.06.2014г. по постъпило запитване
3. Разяснение № ОП-07-3285(1)/12.06.2014г. по постъпило запитване
4. Разяснение № ОП-07-3460(1)/16.06.2014г . по постъпило запитване
 
В качеството Ви на участници в провежданата от Община Крушари процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконсктрукция на спортна база на у-ще “Христо Смирненски” в с.Крушари и пристройка на плувен басейн в УПИ №ІХ, кв. 56 по ПР на с.Крушари, Община Крушари”, открита с Решение № РД-08-307/ 27.05.2014г. и в изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се проведе на 17.07.2014г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Крушари, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 - А.
При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

С УВАЖЕНИЕ,

СИЛВИЯ ЖЕКОВА
Председател на комисия, 
назначена със Заповед № РД-08-383/25.06.2014г. 

Прикачени файлове


  • ХІХ  РЕГИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „ТЕКЕТО” – С. АЛЕКСАНДРИЯ
  • С лице към хората
Към началото на страницата